banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

๒๒ หน่วยงานศูนย์ราชการฯ ลงนามความร่วมมือจัดการสิ่งแวดล้อม ต้นแบบศูนย์ราชการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

16 ธ.ค. 62

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคมที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ รวมทั้งสิ้น ๒๒ หน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบศูนย์ราชการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชน ขยายผลไปสู่ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคต่อไป ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ภายในงาน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมจัดนิทรรศการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และฉลากคาร์บอน ฉลากลดโลกร้อน และเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อเชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการฯ ลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นการเตรียมความพร้อมงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - Use Plastic) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ Roadmap การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในปี ๒๕๖๕