banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

ไทย-ญี่ปุ่น ผนึกกำลังร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

16 ม.ค. 63

กรุงเทพฯ : วันที่ 15-16 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ H.E.Ms.Yukari Sato รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นประธานร่วมเปิดการประชุม “Thailand - Japan Environmental Solutions Week” ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นและภาคีเครือข่าย โดยมีนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วมพิธี และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และประชาชน ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับกับการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อาทิ การจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 การจัดการปัญหาขยะและขยะทะเล Circular economy การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้นำเสนอหัวข้อ​ "Capacity building activities in​ Thailand​ and​ ASEAN though Climate​ Change International Technical and​ Training Center (CITC)” แนะนำหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change International Technical and Training Center: CITC)  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสนใจทั่วไป ทั้งบุคลากรภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ภายในงานนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และศูนย์ CITC ​ร่วมออกบูธแนะนำทั้งสองหน่วยงานด้วย