banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

อบก. และ UNOSD จัดฝึกอบรม “ระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก” พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17 ม.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๓-๑๖ มกราคมที่ผ่านมา ณ United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) กรุงเทพฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ United Nations Office for Sustainable Development (UNOSD) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ ๒ (2nd Greenhouse Gas Inventory System Training Workshop)” โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Eunhae Jeong, Senior Development Management Expert จาก UNOSD และ Mr. Stefanos Fotiou, Chief of service, Environmental Affairs จาก UNESCAP กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมี นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก อบก. กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียเข้าร่วม ทั้งสิ้น ๗๑ คน

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มพูนศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างกัน ทั้งยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางเทคนิค เช่น ระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ภายหลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสูง