banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

อบก. พัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยว ในการปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17 ม.ค. 63

น่าน : เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ มกราคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change International Technical and Training Center: CITC) จัดฝึกอบรมเรื่อง “การปรับตัวและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับภาคการท่องเที่ยว” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาคการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท้องถิ่นจากภาคเหนือตอนบน จำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน โดยมี นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์ความรู้ อบก. และนางสาวกอบกุล ปิตรชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กล่าวเปิดงาน

จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคการท่องเที่ยว ได้รับความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นการกำหนดแนวทางการปรับตัว โดยนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมยังได้รับความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวและรับมือต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน