banner_list

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาศักยภาพในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาศักยภาพในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

05 มี.ค. 63

ปทุมธานี : ระหว่างวันที่ ๔-๕ มีนาคมที่ผ่านมา ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง สนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเปิดการฝึกอบรม และ นายเจษฎา สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก อบก. กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วม

        ที่ผ่านมา อบก. ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับเมืองลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๒ มีเทศบาลเข้าร่วมจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘๐ แห่ง รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองมีเทศบาลที่เข้าร่วม ๙๔ แห่ง และดำเนินโครงการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดไปแล้ว ๑๒ จังหวัดและจัดการอบรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยมีผู้สำเร็จการอบรมไปแล้วทั้งสิ้น ๖๒๑ คน คิดเป็นจำนวน ๕๔๗ แห่ง

        การฝึกอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มพูนศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องการจัดทำและวิธีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก การกำหนดเป้าหมายและแนวทางการวิเคราะห์มาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อประเมินและวางแผนการพัฒนาเมืองควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน