banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

อบก. จัดสัมมนา "ภาษีคาร์บอน สร้างแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”

18 มี.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนารับฟังความเห็น “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อเป็นแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยได้รับเกียรติจากนางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัยผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาเข้าร่วม

         “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ภาษีคาร์บอน เพื่อศึกษาแรงจูงใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ภาคเอกชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” นี้ อบก. ได้มอบหมายให้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย รูปแบบและแนวทาง รวมถึงระดับภาษีคาร์บอนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อรองรับเป้าหมายของการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคต

         การสัมมนานี้ มีการนำเสนอแนวคิดและสถานการณ์การใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  พร้อมกรอบการวิเคราะห์และแบบจำลอง Global Trade Analysis Project (GTAP) โดย ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล และ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งยังรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ต่อไป