banner_list

Mobile Application

 

Carbon4Thai

12 ก.ค. 62
แอพพลิเคชั่น Carbon4Thai เป็นแอพพลิเคชั่น ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่บอกกล่าวถึงข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร รวมทั้งสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันโดยมีกราฟเปรียบเทียบ และข้อมูลโครงการลดก๊าซเรือนกระจก