banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน

15 พ.ย. 62

สกลนคร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ห้องศรีสกล โรงแรม เดอะ มาเจสติค จังหวัดสกลนคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลผู้สนใจกว่า ๑๓๐ คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “LESS กลไกรักษ์โลก ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวถึง “แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาโลกร้อนของจังหวัดสกลนคร” และ ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวต้อนรับ

 จากผลสำเร็จของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) มีการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือเก็บกักมากถึง ๑๘๘,๑๔๔,๐๓๗ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จาก ๖,๐๘๓ กิจกรรม ๔๓๖ หน่วยงาน ตั้งแต่เริ่มโครงการมาจนปัจจุบัน การประชุมนี้จึงเป็นการขยายผลโครงการไปสู่ภูมิภาค ให้หน่วยงานหรือบุคคลทราบแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก สามารถคำนวณและประเมินปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ และใช้ในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกได้ จนนำไปสู่การรับรองจากโครงการ LESS ว่ามีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันต่อไป

 

      ภายในงานได้มี นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสกลนคร และ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล อบก. ร่วมเป็นวิทยากร และแนะนำกลไก LESS ตลอดจนวิธีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในด้านต่างๆ ทั้งยังมีการร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการ LESS และบูธแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดียิ่ง