Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

Mobile Application

 

Low carbon Building

12 ก.ค. 62
 
Mobile Application นี้จัดทำขึ้นสำหรับภาคอาคารธุรกิจและที่พักอาศัย เพื่อใช้การคำนวณดัชนีการใช้พลังงาน
(Specific Energy Consumption: SEC) อย่างง่าย รวมถึงการประเมินศักยภาพการใช้พลังงานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแอปพลิเคชันจะแสดงข้อเสนอแนะในการลดการใช้พลังงานโดยอาศัยมาตรการอนุรักษ์
พลังงานต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถประเมินกำรใช้พลังงานของตนเองอย่างง่ายได้ และเกิดความตระหนักในการลดการใช้พลังงานมากขึ้น5 ขั้นตอนการใช้งานแอพพลิเคชั่นสรุปผลการวิเคราะห์
ios download >> https://apps.apple.com/th/app/low-carbon-building/id1455070878?l=th
android download >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ghg_cal_app.cal_app