banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO จัดสัมมนา "แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน" พร้อมมอบรางวัลแก่ 14 องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

15 ก.ย. 64

วันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดสัมมนา  "แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแถลงผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยมีองค์กรธุรกิจ จำนวน 14 องค์กร

               วันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO จัดสัมมนา  "แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564" ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการลดก๊าซเรือนกระจกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแถลงผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 โดยมีองค์กรธุรกิจ จำนวน 14 องค์กร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO และองค์กรภาคธุรกิจ รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook live องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

               การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับความสำเร็จและผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การกล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน โดยผู้บริหารจากองค์กรที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 14 องค์กร รวมทั้งมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทนองค์กรมาร่วมพูดคุยถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชม ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/81yw03GA4W/