Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO จับมือ สควทท. ร่วมพัฒนาศักยภาพภาคการศึกษาไทย ในการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

17 ม.ค. 66

            วันที่ 17 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” กับสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) โดย รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้มี รศ.ดร. อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางสาวนารีรัตน์ ธนะเกษม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ TGO รวมทั้งผู้บริหารและจ้าหน้าที่ TGO และ สควทท. ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องอบรมสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live Streaming องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน

          ภายใต้ความร่วมมือนี้ TGO และ สควทท. จะร่วมกันดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบาย แผน มาตรการ เครื่องมือและกลไกต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติในภาคการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของประเทศ ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้จาก Scheme ต่างๆ ที่ TGO ดำเนินการในปัจจุบัน ให้ขยายไปวงกว้าง และเพิ่มพูนบุคลากรจากภาคการศึกษาให้มีส่วนช่วยในการดำเนินการกิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 ต่อไป

         สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง https://fb.watch/i65DmENxe2/?mibextid=LROouL