Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO จับมือ GCoM Asia และ EU ร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

15 มิ.ย. 65

            วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ The Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM Asia) และสหภาพยุโรป (EU) จัดประชุม The GCoM Asia Project in Thailand Kick-off Meeting” โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO กล่าวต้อนรับ Mr.Michel Mouchiroud, Deputy Head of Regional Team for Asia & Pacific Service for FPI, EU Delegation to Thailand พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO, EUD Thailand, GCoM Asia, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และเทศบาลนำร่อง 3 แห่ง (เทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี) เข้าร่วมหารือการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 TGO ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

           ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก ในการลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้บรรลุตามเป้าหมายของเมืองและ NDC ของประเทศผ่านการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง TGO ได้ดำเนินงานตามความร่วมมือดังกล่าวทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

          1. การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับเมือง เพื่อให้เมืองทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการปกครองและตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งวิเคราะห์มาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง ทั้งยังพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

         2. การพัฒนาศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Capacity Building and Knowledge Sharing) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทเมืองผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือก