banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ผนึกกำลัง DEQP และ UNDP ปลุกพลังเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำร่วมขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ

10 ก.ค. 63

กรุงเทพฯ : เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การเสริมศักยภาพและการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ และการจัดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020" กับนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ Mr. Renaud Meyer, UNDP Resident Representative in Thailand ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ DEQP พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ความร่วมมือนี้ TGO ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ผ่านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) โดยจะให้การสนับสนุนด้านวิชาการและประสบการณ์ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำอย่างรอบด้าน รวมทั้งงบประมาน ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร ในการเสริมศักยภาพและการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำ และการจัดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 ร่วมกับ DEQP เพื่อเติมเต็มศักยภาพผู้นำเยาวชนในการร่วมขับเคลื่อน ขยายเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลเมืองคาร์บอนต่ำ สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม เป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน