Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ยกย่องเชิดชูเกียรติ 4 หน่วยงานรักษ์โลก ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ LESS มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net zero GHG emission

01 พ.ย. 65

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) แก่ผู้บริหารจาก 4 หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท การุณฟาร์ม จำกัด ทั้งนี้มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO และ 4 หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

          โดยทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการรักษ์โลกเริ่มที่เรา ปีการศึกษา 2563 และ 2564 โครงการธนาคารขยะเพื่อนช่วยเพื่อน การคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่ และโครงการการุณฟาร์มร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2 โดยทั้ง 4 กิจกรรม มีผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 1,060.17 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อีกทั้งยังสร้างความตระหนักให้แก่บุคคล องค์กร และชุมชน ในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจกและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกนั้นเป็นกิจกรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ง่ายและมีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมและยกระดับขีดความสามารถสำหรับการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในระดับที่สามารถซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตได้ รวมทั้งมีส่วนในการผลักดันประเทศสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net zero GHG emission ต่อไป

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ LESS ได้ที่ http://ghgreduction.tgo.or.th/th/less.html