banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO รับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างวิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ภาคขนส่งและพลังงาน” เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

30 ก.ค. 64

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ต่อ “(ร่าง) วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)” ภาคขนส่งและพลังงาน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบออนไลน์ต่อ “(ร่าง) วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)ภาคขนส่งและพลังงาน จำนวน 3 วิธี ได้แก่ 

                    1. (ร่าง) วิธีการคำนวณฯ สำหรับการใช้รถโดยสารประจำทางไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบขนส่งสาธารณะ 
                    2. (ร่าง) วิธีการคำนวณฯ สำหรับการนำพลังงานความเย็นจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของแอลเอ็นจี (LNG) จากของเหลวไปเป็นก๊าซกลับมาใช้ใหม่สำหรับกระบวนการผลิตก๊าซอุตสาหกรรม 
                    3. (ร่าง) วิธีการคำนวณฯ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร 
         
               การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สำหรับนำไปปรับปรุง (ร่าง) วิธีการคำนวณฯ ก่อนที่จะประกาศใช้วิธีการคำนวณฯ อย่างเป็นทางการต่อไป ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมให้ความคิดเห็นต่อร่างวิธีการคำนวณฯ ดังกล่าว ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom