banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ ทช. หารือแนวทางการดำเนินงานโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พร้อมส่งเสริมเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว กักเก็บคาร์บอน ลดโลกร้อน

11 ต.ค. 64

         วันที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมประชุมหารือกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นำโดย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ การฝึกอบรม เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อแหล่งกักเก็บคาร์บอน โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO และ ทช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ