Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของประเทศ

05 ม.ค. 65

          วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ TGO ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Mr. Evan W. Fox, Economic Officer และ Ms. Vararat Khemangkorn, Economic Specialist ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือประเด็นและโอกาสการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก ตามแผนงานภายหลังการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP 26 ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างเพื่อรองรับตลาดคาร์บอน การส่งเสริมการพัฒนาโครงการที่ใช้เทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (CCS) และ Hydrogen รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือจากบริษัทในประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา ในการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission ของประเทศต่อไป