Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

TGO ร่วมกับ ส.อ.ท. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566

18 ม.ค. 66

              วันที่ 18 มกราคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO นำโดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส.อ.ท. จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในดำเนินการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอน (Registry System) ของ TGO ให้สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) หรือ FTIX ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระหว่าง TGO กับ ส.อ.ท. ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ TGO และ ส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

          โดยการประชุมดังกล่าว นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมฯ ได้ดำเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. แผนงานกรอบการดำเนินงาน และความก้าวหน้าสำหรับ FTIX
 2. การปรับปรุงกรอบอัตรา และแนวทางการเก็บค่าธรรมเนียมและผลตอบแทนผ่าน FTIX

(มติที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ตามที่เสนอให้พิจารณาทั้ง 2 เรื่องข้างต้น)

 1. กฎระเบียบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและพลังงานสะอาด มติที่ประชุม ท่านประธานฯ เสนอให้ฝ่ายกฎหมายของ TGO และ ส.อ.ท ร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียด และนำความเห็น ข้อเสนอแนะ มานำเสนอคณะกรรมการร่วมฯ ในวาระการประชุมครั้งถัดไป วันที่ 16 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป