banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ ECEE เผยแพร่ผลสำเร็จ “การส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT)”

14 ก.ย. 64

วันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT)” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวความคิดการกำหนดเป้าหมายบนพื้นทางวิทยาศาสตร์ โดยนำเป้าหมายตามความตกลงปารีสมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกินระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ (1.5-2 องศาเซลเซียส)

               วันที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target: SBT)” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวความคิดการกำหนดเป้าหมายบนพื้นทางวิทยาศาสตร์ โดยนำเป้าหมายตามความตกลงปารีสมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่ให้เกินระดับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ (1.5-2 องศาเซลเซียส) โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนา ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting

               การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การมอบใบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรนำร่องทั้ง 15 องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงมีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการและประโยชน์จากการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก แนวทางการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (SBT) และผลการสังเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาการตั้งเป้าหมาย SBT ของอุตสาหกรรมนำร่อง โดย นางสาวอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม TGO และผู้เชี่ยวชาญจาก ECEE รวมทั้งการถอดบทเรียนแนวทางการกำหนดเป้าหมาย SBT จากองค์กรต้นแบบ