Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ HRDI พัฒนาชุมชนในพื้นที่สูงในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและ Carbon Neutral อย่างยั่งยืน

20 มิ.ย. 65

           วันที่ 20 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ HRDI จัดอบรมและประชุมหารือ “การพัฒนาโครงการ T-VER ของ HRDI” เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายของ HRDI ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในด้านการจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย ด้านป่าไม้และการเกษตร รวมทั้งการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่สูงให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำและความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) อย่างยั่งยืน โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO เป็นประธานเปิดการอบรม และนางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ นำเสนอภารกิจและกิจกรรมของ HRDI ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ HRDI จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

          ภายในงานอบรมมีการบรรยายเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) และ Carbon Neutral โครงการ T-VER และการพัฒนาโครงการด้านการจัดการพลังงาน การจัดการของเสีย ด้านป่าไม้และการเกษตร รวมทั้งฝึกอบรมการสำรวจและวัดข้อมูลต้นไม้เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิต โดยนักวิชาการจาก TGO ทั้งยังมีการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาโครงการ T-VER ของ HRDI โดยผู้เข้าร่วมอบรม

ในการนี้ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO พร้อมด้วยผู้บริหารของ TGO ยังได้ร่วมหารือกับ นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ HRDI ถึงแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมคาร์บอนต่ำของ HRDI และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่าง TGO และมูลนิธิโครงการหลวง