Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ KTB ส่งเสริมมาตรการ Financial Support ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก

22 ก.ค. 65

               วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB โดย นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง KTB ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงิน (Financial Support) ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทางการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงการลงทุน รวมทั้งองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อการดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงส่งเสริมการดำเนินโครงการและกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับไปสู่การกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emissions ตามนโยบายของประเทศต่อไป ทั้งนี้มี นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการ TGO และนายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการ TGO พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก TGO และ KTB ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องอบรมสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

            ในการนี้ TGO จะให้การสนับสนุนทางเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และการรับรองคาร์บอนเครดิต การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับองค์กร และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการชดเชยคาร์บอน และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการกำหนดมาตรการสนับสนุนทางการเงิน สำหรับผู้ประกอบการ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามมาตรการทางการเงิน

             ในขณะที่ KTB จะให้การส่งเสริมสนับสนุนมาตรการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ และจัดให้มีแหล่งเงินทุนในการช่วยเหลือสำหรับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นที่ปรึกษาทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเอกสารในการชำระเงินค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้นำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อแบบใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก