banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมขับเคลื่อน SDGs เป้าหมายที่ 13: Climate Action ใน Global Compact Network Thailand

15 ก.ค. 64

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วม “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT)”

               วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เข้าร่วม “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT)”เพื่อรับทราบกิจกรรมการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจ หน่วยงานไม่แสดงหากำไร และองค์กรที่ปรึกษาของสมาคม เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ VROOM

               ปัจจุบันสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) มีสมาชิกจำนวน 70 หน่วยงาน รวม มูลค่าหลักทรัพย์ 6.2 ล้านล้านบาท และเจ้าหน้าที่ในระดับท้องถิ่น 750,000 คน รวมทั้งเงินลงทุนในการขับเคลื่อน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวม 1.3 ล้านล้านบาท ซึ่ง TGO ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก GCNT เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้ร่วมมือกับ GCNT ในด้าน SDGs เป้าหมายที่ 13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN SDG 13: Climate Action) ผ่านการมีส่วนร่วมใน UN Global Compact 2021 Leaders Summit การร่วมจัดงานสัมมนาและอบรมต่างๆ และอยู่ระหว่างหารือแผนความร่วมมือในอนาคตต่อไป