Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา วพน. 17 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ Carbon Credit เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

23 มี.ค. 66

                   วันที่ 23 มีนาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Thailand Carbon Credit Market” ภายใต้หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 17 (วพน. 17) ซึ่งจัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน นักวิชาการและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ความจำเป็นของพลังงานขั้นพื้นฐาน ตลอดจนขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในบทบาทที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตร วพน. 17 เข้าร่วม ณ ห้อง Synergy Hall อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

                   ในการนี้ นายเกียรติชายฯ ผู้อำนวยการ TGO ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและระดับสากลในด้านการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิต สถานการณ์การเชื่อมโยงตลาดคาร์บอน แนวทางและกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในตลาดคาร์บอนของไทย จากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ตลอดจนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) จากกลไกตลาดคาร์บอนเครดิต และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ผ่านเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)