Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมพัฒนาศักยภาพ Carbon Markets Club ในการเตรียมความพร้อมต่อตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission

29 มิ.ย. 65

         วันที่ 29 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักการคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศ” ผ่านทางระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ภายใต้งานสัมมนาประจำปีของ Carbon Markets Club เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่หน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่สนใจ อันเป็นการส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)

          ในการนี้ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO ได้บรรยายเกี่ยวกับ ความตกลงปารีส ข้อที่ 6 (Article 6 of the Paris Agreement) กลไกตลาดระหว่างประเทศภายใต้กรอบ UNFCCC เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ของประเทศต่างๆ Market-based Cooperation ในระดับทวิภาคี (Article 6.2) และกลไก Article 6.4 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ