banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO และภาคี ร่วมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ ด้วยระบบ Mobile Application URBAN TRANSIT

26 ส.ค. 63

เชียงใหม่ : เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เทศบาลนครเชียงใหม่ และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่” ภายใต้ โครงการ Low Carbon Demonstration Project Implementation for Chiang Mai Municipality

               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตเมืองเชียงใหม่ให้ได้อย่างน้อย ๗๐,๐๐๐ t CO2 eq ด้วยการปรับปรุงการให้บริการของขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่ และลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมต่อ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างความพร้อมสำหรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
               จากการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลการให้บริหาร เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินทางและขนส่งในเมืองเชียงใหม่ ลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล ลดความหนาแน่นของถนน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล อันจะนำไปสู่การพัฒนาเมืองร่วมกันของทุกฝ่าย

               ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลการเดินทาง และเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ จึงได้พัฒนาระบบ Mobile Application URBAN TRANSIT เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลการเดินรถของ ผู้ประกอบการต่าง ๆ ภายใต้เครือข่าย Smart Mobility Alliance Network Chiang Mai เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลการเดินทางของระบบขนส่งมวลขนในเมืองเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานในปัจจุบัน ที่มีพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลและเลือกใช้ Application ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้พัฒนา Mobile Applicatiion URBAN TRANSIT บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทั้งระบบ iOS และระบบ Android เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ Mobile ขณะนี้ Mobile Application อยู่ระหว่างการปรับปรุงการให้บริการ และพร้อมกลับมาใช้งานในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓