Cookies Consent

เว็บไซต์ tgo.or.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ โดยให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลและรับข่าวสารอื่นๆ ของ TGO ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]
 • [image_name]

TGO โดย CAA จัดเวที “CAL Forum รุ่น 2” ครั้งที่ 5 สานต่อความมุ่งมั่นและส่วนร่วมในการดำเนินงานต่อสู่ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ

10 มี.ค. 66

               วันที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดย สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA) จัดเวทีผู้นำ Climate Action Leaders Forum รุ่น 2” หรือ CAL Forum #2 ครั้งที่ 5 ซึ่งมีผู้ให้เกียรติเข้าร่วมเวทีผู้นำ CAL Forum รุ่น 2 จำนวน 63 ท่าน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อน ตลอดจนสร้างเวทีสื่อสาร เพื่อนำไปสู่บทบาทการลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน พร้อมสื่อสารสู่สังคมไทยและต่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ

               โดยในครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเน้นย้ำความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ต่อเวทีผู้นำ CAL Forum ในประเด็น “กฎหมายลดโลกร้อน ป้องกัน บรรเทา ร่วมมือ” โดยระบุ ทส. กำหนดนโยบายและกฎหมาย ที่บูรณาการเป้าหมาย Net Zero GHG Emissions เข้าสู่นโยบายระดับชาติ ในด้านต่างๆ รวมทั้งเร่งจัดตั้ง “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ขึ้นในราวกลางปีนี้ และพร้อมดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงมุมมองถึงความจำเป็นด้าน Green Investment และอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ต่อสู้กับปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ รวมถึง Disruption ในเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทุกรูปแบบ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าสนับสนุนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)

              นอกจากนี้ผู้นำทุกท่านยังร่วมพิจารณาเพื่อรับรอง (ร่าง) เอกสารของ CAL Forum #2 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) Communications From CAL Forum #2 และ (ร่าง) คำประกาศเจตนารมณ์ รุ่น 2 ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู่ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง (ร่าง) เอกสารฯ ดังกล่าว จะนำไปสู่การรับรองโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันปิดเวทีผู้นำ CAL Forum #2 ต่อไป ซึ่งการพิจารณาดำเนินการโดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รศ.ดร. สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็น Co-chair ในการร่วมพิจารณาเอกสารในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) เอกสารดังกล่าว