Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

banner_list

Mobile Application

 

Thai Carbon Footprint Calculator

11 ก.ค. 62


 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอาจคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือหน่วยงาน

แอพพลิเคชั่นนี้ใช้สำหรับคำนวณ ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จะทำให้ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมประจำวัน และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการเลือกซื้อสินค้าและเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภค เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

download https://apps.apple.com/th/app/thai-carbon-footprint-calculator/id938564037?l=th