Cookies Consent

ข้าพเจ้ายินยอมให้ TGO ใช้ข้อมูล เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และรับข่าวสารอื่นๆของ TGO

แบบสำรวจ

แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1. แบบคำขอให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2. ข้อมูลที่ขอรับบริการ
3. เหตุผลที่ต้องการขอข้อมูล