รายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมประกวด

E-mail Print
1.การประกวด
การประกวดแบบ ได้แบ่งการประกวด ดังนี้
ประเภทที่ 1: บ้านเดี่ยว
1) บุคคลทั่วไป
2) นิสิต นักศึกษา
ประเภทที่ 2: อาคารตึกแถว
1) บุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
2) นิสิต นักศึกษา
โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 รอบที่ 2: คัดเลือก
ผู้สมัครนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) โดยส่งแบบและอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ การส่งประกวด) โดยคณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านการพิจารณา กลุ่มละ 5 ผลงาน จำนวน 4 กลุ่ม รวม 20 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การประกวดรอบที่ 2
1.2 รอบที่ 2: ตัดสิน
ผู้สมัครต้องส่งต้นแบบ (Prototype) และหุ่นจำลอง (Model) (รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ ข้อกำหนดการออกแบบอาคารตึกแถว) พร้อมทั้งเข้านำเสนอแนวคิดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน อาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำที่ได้ออกแบบ ตลอดจนตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และจัดทำหุ่นจำลอง (Model) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผลงานละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- บุคคลทั่วไป (สำหรับการประกวดออกแบบบ้าน)
- บุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (สำหรับการประกวดออกแบบอาคารตึกแถว)
- นิสิต นักศึกษา
หมายเหตุ: 1) 1 ทีมหรือกลุ่มบุคคล มีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน
2) ในกรณีที่สมาชิกของทีมผู้สมัครมีสมาชิกที่เป็นบุคคลและนักศึกษาจะถูกจัดให้อยู่ในการประกวดกลุ่มบุคคล
3. ขอบเขตและรายละเอียดข้อกำหนดการประกวด
3.1 ข้อกำหนดการออกแบบบ้าน
- บ้านเดี่ยว
- ก่อสร้างในที่ดินขนาด 100 ตารางวา
- พื้นที่ใช้สอยภายในทั้งหมด ไม่เกิน 150 ตารางเมตร
- ลักษณะการใช้งาน เพื่อการอยู่อาศัย
- ผู้อยู่อาศัยจำนวน 4 คน
- ห้องนอน จำนวน 3 ห้อง
- การออกแบบต้องเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
3.2 ข้อกำหนดการออกแบบอาคารตึกแถว
- อาคารที่ปลูกสร้างด้วยวัตถุทนไฟ ความสูง 3 ชั้น
- จำนวน 4 คูหา ขนาดคูหาละ 4 x 16 ตารางเมตร
- ลักษณะการใช้งาน เพื่อการพานิชย์และอยู่อาศัย
- ผู้อยู่อาศัย คูหาละ 4 คน
- การออกแบบต้องเป็นไปตามกฏหมายควบคุมอาคาร