การส่งประกวดและการส่งผลงาน

E-mail Print

การส่งประกวด

1. การส่งประกวด รอบที่ 1:คัดเลือก
ผู้สมัครส่งเอกสารนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) โดยใช้กระดาษ A-1 ไม่เกิน 4 แผ่น ปิดทับบนกระดาษแข็งตามแนวนอน พร้อมทั้งเขียนชื่อด้านหลังทุกแผ่น ดังนี้
1.1 คำอธิบายรายละเอียดแนวคิดเกี่ยวกับการลดปัญหาโลกร้อนของผลงานที่ได้ออกแบบ
1) รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.1) ระบุวิธีการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการประหยัดพลังงาน
1.2) วิธีการและการเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความสามารถในดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
1.3) ระบุการเกิดของเสียจากการใช้ บ้าน/อาคารตึกแถวที่ออกแบบ พร้อมทั้งเสนอวิธีการจัดการของเสียดังกล่าว
1.4) รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก
2) รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้วัสดุ และทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 แบบ Drawing มาตราส่วน 1:100
1) Lay-Out
2) Floor Plan ทุกชั้น
3) Section (อย่างน้อย 1 รูป)
4) Elevation (4 ด้าน)
5) Sketch Perspective (อย่างน้อย 1 รูป)
6) ผังภูมิทัศน์ (สามารถรวมกับ Lay-Out ได้)
7) คำอธิบายแสดงรายละเอียดอื่นๆ
2. การส่งประกวด รอบที่ 2: ตัดสิน
ผู้สมัครส่งเอกสารและหุ่นจำลอง ดังนี้
2.1 คำอธิบายรายละเอียดแนวความคิดในการออกแบบ โดยใช้กระดาษขนาด A-4 ไม่เกิน 10 แผ่น พร้อมทั้งเขียนชื่อด้านหลังทุกแผ่น ดังรายการต่อไปนี้
1) รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.1) ระบุวิธีการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการประหยัดพลังงาน
1.2) วิธีการและการเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความสามารถในดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
1.3) ระบุการเกิดของเสียจากการใช้ บ้าน/อาคารตึกแถวที่ออกแบบ พร้อมทั้งเสนอวิธีการจัดการของเสียดังกล่าว
1.4) รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก
2) รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) รายละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4) รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้วัสดุ และทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5) รายละเอียดค่าก่อสร้างพอสังเขป (ต่อตารางเมตร)
2.2 แบบ Drawing มาตรส่วน 1:50 และ 1:100 โดยใช้กระดาษขนาด A-1 ไม่เกิน 4 แผ่น ปิดทับบนกระดาษแข็งตามแนวนอน คุณภาพงานพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ โดยทั้งเขียนชื่อด้านหลังทุกแผ่น ดังรายการต่อไปนี้
1) Lay-Out (1:100)
2) Floor Plan ทุกชั้น (1:50)
3) Section (2 รูป) (1:50)
4) Elevation (4 ด้าน) (1:50)
5) แปลนหลังคา (Roof Plan) (1:100)
6) แปลนตำแหน่งดวงโคมทุกชั้น (1:100)
7) แปลนระบบสุขาภิบาล (1:100)
8) Sketch Perspective (อย่างน้อย 1 รูป)
9) ผังภูมิทัศน์ (สามารถรวมกับ Lay-Out ได้)
10) คำอธิบายแสดงรายละเอียดอื่นๆ
2.3 หุ่นจำลองบ้าน/อาคารตึกแถว ขนาดมาตรส่วน 1:50 เขียนชื่อเจ้าของผลงาน พร้อม ใส่กล่องกระดาษสีน้ำตาล (โดยนำส่งในวันนำเสนอผลงานรอบตัดสิน)

การส่งผลงาน

1. รอบที่ 1 คัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการฯ อาคาร B ชั้น 9 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ 10210 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์)
2. รอบที่ 2 ตัดสิน
1) การส่งแบบและรายละเอียดคำอธิบาย
ผู้สมัครจะต้องจัดส่งผลงานในส่วนของแบบและรายละเอียดคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง มายัง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามที่อยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์)
2) การนำเสนอผลงานและหุ่นจำลอง
ผู้สมัครต้องเข้ามานำเสนอผลงานพร้อมส่งแบบจำลองด้วยตนเองที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครส่งผลงานไม่ครบ และ/หรือ ไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเอง ตามข้อกำหนดโครงการฯ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด