หลักเกณฑ์การพิจารณา

E-mail Print

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาในรอบคัดเลือก (รอบที่ 1)
คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ความสามารถในการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40 คะแนน
- ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 20 คะแนน
- การใช้วัสดุและทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 10 คะแนน
- สุนทรียภาพและการใช้งานได้จริง 30 คะแนน

รวมคะแนน

100 คะแนน

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาในรอบตัดสิน (รอบที่ 2)

- ความสามารถในการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 35 คะแนน
- ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 10 คะแนน
- การใช้วัสดุและทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 15 คะแนน
- สุนทรียภาพ และการใช้งานได้จริง 30 คะแนน
- ค่าก่อสร้างโดยสังเขป 10 คะแนน

รวมคะแนน

100 คะแนน
หมายเหตุ 1) คะแนนที่ได้รับในแต่ละรอบการประกวดจะไม่สะสมเป็นคะแนนในรอบถัดไป
2) เจ้าของผลงาน 20 ผลงานที่ผ่านการพิจารณาในรอบคัดเลือกให้นำเสนอผลงานพร้อมหุ่นจำลอง ต่อหน้าคณะกรรมการในรอบตัดสิน
3) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การพิจารณาการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ