รางวัล

E-mail Print

คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินผลงานที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท ระดับ

จำนวนรางวัล

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รวม
บ้าน บุคคลทั่วไป 1 2 6
นักศึกษา 1 2
อาคารตึกแถว บุคคลที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ 1 2 6
นักศึกษา 1 2
รางวัลชนะเลิศ
ระดับบุคคล จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสด 100,000 บาท (ต่อทีม)
ระดับนักศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสดคนละ 10,000 บาท พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบบ้านและอาคารคาร์บอนต่ำ วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
รางวัลรองชนะเลิศ
ระดับบุคคล จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท (ต่อทีม)
ระดับนักศึกษา จะได้รับประกาศนียบัตรและรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท (ต่อทีม)