ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (7 ตุลาคม 2554)

E-mail Print

ประกาศผลผู้ผ่านรอบที่ 1 (คัดเลือก) 16 ผลงาน

โครงการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ


ด้วย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดโครงการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างบ้านและอาคารตึกแถวที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 65 ผลงาน


ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อผ่านรอบที่ 1 (คัดเลือก) สู่ในรอบที่ 2 (ตัดสิน) จำนวน 16 ผลงาน ดังนี้


1. ประเภท บ้านเดี่ยว


กลุ่ม

ชื่อทีม

บุคคลทั่วไป

(5 ทีม)

lo-fi design

คณานับดีไซน์

TRZ 07

M.E.P.

เล็ก..รักษ์..โลก

นิสิต นักศึกษา

(5 ทีม)

DISCOVERY

ออกซิเจนเยอะ

Number 5

Tagbulo

ABSOLUTE 53 - Society kmitl

 

2. ประเภท อาคารตึกแถว


กลุ่ม

ชื่อทีม

บุคคลมีใบประกอบวิชาชีพ

(3 ทีม)

D.N.A.

sn

Relaxxxx

นิสิต นักศึกษา

(3 ทีม)

Black Rose

Sponge

เดี่ยวเดียว


การประกวด รอบที่ 2 (ตัดสิน) ทีมที่ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1 (คัดเลือก) 16 ผลงานดังกล่าว จะต้องส่งแบบ Drawing พร้อมรายละเอียดคำอธิบาย เพื่อให้กรรมการพิจารณาในรอบตัดสิน ภายในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (พิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์) และนำเสนอผลงานพร้อมหุ่นจำลองและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการ (พร้อมรับเงินสนับสนุน หลังจากที่ได้ทำการนำเสนอผลงานและส่งหุ่นจำลองเรียบร้อยแล้ว) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ 10210


ทั้งนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 16 ผลงาน ต้องจัดส่งองค์ประกอบให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาในรอบตัดสิน ดังนี้


1. คำอธิบายรายละเอียดแนวความคิดในการออกแบบ โดยใช้กระดาษขนาด A-4 ไม่เกิน 10 แผ่น พร้อมทั้งเขียนชื่อด้านหลังทุกแผ่น ดังรายการต่อไปนี้

1.1. รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

1.1.1. ระบุวิธีการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการประหยัดพลังงาน

1.1.2. วิธีการและการเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความสามารถในดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

1.1.3. ระบุการเกิดของเสียจากการใช้ บ้าน/อาคารตึกแถวที่ออกแบบ พร้อมทั้งเสนอวิธีการจัดการของเสียดังกล่าว

1.1.4. รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก

1.2. รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

1.3. รายละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.4. รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้วัสดุ และทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1.5. รายละเอียดค่าก่อสร้างพอสังเขป (ต่อตารางเมตร)

2. แบบ Drawing มาตรส่วน 1:50 และ 1:100 โดยใช้กระดาษขนาด A-1 ไม่เกิน 4 แผ่น ปิดทับบนกระดาษแข็งตามแนวนอน คุณภาพงานพร้อมจัดแสดงนิทรรศการ โดยทั้งเขียนชื่อด้านหลังทุกแผ่น ดังรายการต่อไปนี้

1.1 Lay-Out (1:100)

1.2 Floor Plan ทุกชั้น (1:50)

1.3 Section (2 รูป) (1:50)

1.4 Elevation (4 ด้าน) (1:50)

1.5 แปลนหลังคา (Roof Plan) (1:100)

1.6 แปลนตำแหน่งดวงโคมทุกชั้น (1:100)

1.7 แปลนระบบสุขาภิบาล (1:100)

1.8 Sketch Perspective (อย่างน้อย 1 รูป)

1.9 ผังภูมิทัศน์ (สามารถรวมกับ Lay-Out ได้)

2.10 คำอธิบายแสดงรายละเอียดอื่นๆ

3. หุ่นจำลองบ้าน/อาคารตึกแถว ขนาดมาตรส่วน 1:50 เขียนชื่อเจ้าของผลงาน และชื่อผลงาน พร้อมใส่กล่องกระดาษสีน้ำตาล และเจ้าของผลงานต้องเข้ามานำเสนอผลงานพร้อมส่งแบบจำลองด้วยตนเองที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาที่กำหนด

 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครส่งผลงานไม่ครบ และ/หรือ ไม่สามารถนำเสนอผลงานด้วยตนเองตามข้อกำหนดโครงการฯ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด


ขอข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 02-141-9851-54 หรือ อีเมลล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it