Publication
แนวทางการดำเนินงานโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าของประเทศไทย Print E-mail
Publication

แนวทางการดำเนินงานโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่า

และความเสื่อมโทรมของป่าของประเทศไทย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนหน้า 157 หน้า
Publish Date: กุมภาพันธ์ 2555
ISBN : 978-616-278-002-8


 
ช่วยโลกคลายร้อน @ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Print E-mail
Publication
ช่วยโลกคลายร้อน @ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า 88 หน้า
Publish Date: กันยายน 2555
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้สำหรับเป็นแนวทางในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเข้าใจง่าย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (low-carbon city) ได้ในที่สุด
 
อภิธานศัพท์และคำย่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี2555 Print E-mail
Publication
อภิธานศัพท์และคำย่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี 2555
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า 98 หน้า
Publish Date: 3 สิงหาคม 2555
อภิธานศัพท์และคำย่อฉบับนี้ ใช้สำหรับเป็นข้อมูล และสร้างความเข้าใจเบื้องต้นประกอบการศึกษาการติดตามด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น กรุณาอย่านำไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการ
 
คู่มือการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านชีวมวล Print E-mail
Publication
คู่มือการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านชีวมวล
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า 177 หน้า
Publish Date: ตุลาคม 2554
ISBN : 978-974-286-851-2


 
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Print E-mail
Publication
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
จำนวนหน้า 110 หน้า
Publish Date: พฤศจิกายน 2554
ISBN : 978-974-456-724-6


 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 1 of 4