บริการภาครัฐ
บริการภาคเอกชน
บริการภาคประชาชน

NEWS UPDATE

สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

ดูทั้งหมด

รัฐบาลเล็งออกกฎหมายบังคับลดก๊าซเรือนกระจก ชูเป้าปี 50 เป็นกลางทางคาร์บอน

อ่านต่อ right-chevron-blue
img_app

PROCUREMENT

การจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ไฟฟ้า แบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 256614 ก.ย. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาแหล่งเผยแพร่ความรู้คาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ และลดโลกร้อน ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 256616 ส.ค. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการซื้อ ขาย ถ่าย โอน คาร์บอนเครดิต ที่สอดคล้องกับแนวทางตามบริบททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256622 ก.พ. 66 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256620 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินการพัฒนาแหล่งเผยแพร่ความรู้คาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดโลกร้อน ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2566 04 ก.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานจ้างดำเนินการพัฒนาแหล่งเผยแพร่ความรู้คาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดโลกร้อน ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 256628 ส.ค. 66 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือนมิถุนายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 256604 ก.ค. 66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 256606 มิ.ย. 66

Recruitment

รับสมัครงาน

bg_recruitment

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม