banner_list

คู่มือประชาชน

 

คู่มือประชาชน

การขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

การขอรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (TVERs) ภาคสมัครใจ

การออกหนังสือให้คำรับรองว่าเป้นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

การดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอน

การสมัครขึ้นทะเบียนเพื่อขอใช้เครื่องหมายฉลากคาร์บอน