banner_list

ข่าวสาร อบก.

 

  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ VGREEN แถลงผลสำเร็จ “การขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ระยะที่ 10”

13 ก.ย. 66

               วันที่ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา “เดินหน้าประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality” เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ระยะที่ 10 (TCOP10) รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมชดเชยคาร์บอนสู่สาธารณะ เกิดการขยายตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตและมีการชดเชยคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยสร้างอุปสงค์สำหรับคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ TGO เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายในหัวข้อ “เดินหน้าประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality & Net Zero GHG Emissions” และ รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง หัวหน้าโครงการฯ VGREEN กล่าวรายงานความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคบริการ และสถาบันการศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรม ปทุมวัน พริ้นท์เซส กรุงเทพฯ

             ปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมชดเชยคาร์บอนและขอการรับรองโดย TGO ทั้งประเภทองค์กร ผลิตภัณฑ์ บุคคล และอีเว้นท์ ส่งผลให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 1.3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในปีนี้ภายใต้โครงการ TCOP10 มีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 องค์กร ประกอบด้วยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จำนวน 4 องค์กร ชดเชยคาร์บอน 10% จำนวน 3 องค์กร และชดเชยคาร์บอน 100% จำนวน 1 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรเข้าร่วมโครงการจัดทำคาร์บอนนิวทรัลอีเว้นท์ 9 องค์กร รวม 12 อีเว้นท์ สามารถชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 8,360 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า