facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list

คำถามที่พบบ่อย

 

คำถามที่พบบ่อย

[T-VER] - เงื่อนไขการพัฒนาโครงการ T-VER มีอะไรบ้าง

 1. โครงการ T-VER เป็นการดำเนินการโดยสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประสงค์จะพัฒนาเป็นโครงการ T-VER ต้องเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ หรือเป็นกิจกรรมที่มีวันเริ่มเดินระบบและก่อให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน ต่อ อบก. ยกเว้นโครงการประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว และโครงการที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น โครงการ T-VER ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
 2. การดำเนินโครงการต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยผู้พัฒนาโครงการต้องสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นต่อการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบการดำเนินโครงการได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 3. โครงการ T-VER ต้องมีการแสดงหรือพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)

[T-VER] - โครงการที่สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER มีอะไรบ้าง

โครงการที่สามารถเข้าร่วมดำเนินโครงการ T-VER ต้องเข้าข่ายประเภทโครงการดังต่อไปนี้
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 2. พลังงานทดแทน
 3. การจัดการของเสีย
 4. การจัดการในภาคขนส่ง
 5. ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
 6. การเกษตร
 7. อื่นๆ ตามที่ อบก. กำหนด

[T-VER] - ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิตมีอายุเท่าไหร่ในแต่ละประเภทโครงการ และสามารถกำหนดวันเริ่มคิดคาร์บอนเครดิตได้อย่างไร

ระยะเวลาการคิดคาร์บอนเดรดิต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ โครงการทั่วไป กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 7 ปี ได้แก่
 • พลังงานทดแทน
 • การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
 • การจัดการในภาคขนส่ง
 • การจัดการของเสีย
 • การเกษตร
 • อื่น ๆ ที่ อบก. กำหนดเพิ่มเติม
โครงการป่าไม้ กำหนดให้มีระยะเวลาการคิดคาร์บอนเครดิต 20 ปี ได้แก่
 • ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า
 • ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่า
การกำหนดวันเริ่มคิดคาร์บอนเครดิต แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ สำหรับโครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว สามารถกำหนดวันเริ่มคิดเครดิตย้อนหลังได้ แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการครบถ้วน สำหรับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ สามารถกำหนดวันเริ่มคิดเครดิตได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนโครงการครบถ้วน