facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list

โครงการพิเศษ

 

อพ.สธ.- อบก.

17 ต.ค. 66

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(อพ.สธ.)


 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ อพ.สธ.

     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมี

เป้าหมาย

     เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์

  • ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
  • ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
  • ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

ความเป็นมา อพ.สธ. อบก.

     องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  หรือ อบก. ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นหน่วยงานลำดับที่ 209 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  อยู่ในกลุ่มที่ 7  (G7) กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. – อบก. และจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. ตลอดจนดำเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอบก. อยู่ในระหว่างการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)  ซึ่งอบก. มีการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และกรอบการสร้างจิตสำนึก

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

  กรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569)