facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list

การจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่องประกาศ
ดาวน์โหลด

ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กรของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567

ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำแพลตฟอร์มการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ระดับโครงการและองค์กรของประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแพลตฟอร์มการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กรของประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับโครงการคาร์บอนเครดิต ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแพลตฟอร์มคำนวณราคาคาร์บอนภายในองค์กร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนออกแบบโครงสร้างเงินเดือนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดเวทีผู้นำ Climate Action Leaders Forum รุ่น 3 (CAL #3)

ยกเลิกหนังสือเชิญชวน จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ไฟฟ้า แบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ไฟฟ้า แบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ไฟฟ้า แบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ไฟฟ้า แบบ 5 ประตู จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาแหล่งเผยแพร่ความรู้คาร์บอนเครดิต ตลาดคาร์บอน คาร์บอน ฟุตพริ้นท์ และลดโลกร้อน ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการซื้อ ขาย ถ่าย โอน คาร์บอนเครดิต ที่สอดคล้องกับแนวทางตามบริบททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทสจ. ในการพัฒนาโครงการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่สีเขียว การติดตามประเมินผลมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานข้อมูลระดับจังหวัด ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการ Climate Action Leader Foum รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการ Climate Action Leader Foum รุ่นที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (Registry System) เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดคาร์บอนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างจัดการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบูรณาการระบบงานบริหารข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management Integrated Platform) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ประกาศเอกสารประกวดราคา เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดโครงการ Climate Action Leader Foum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการประกวดกิจกรรมจัดทำสื่อลดโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 31 พฤกษภาคม พ.ศ. 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายขององค์การ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 11 มกราคม 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561