facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list
  • Carbon_Neutral

คณะกรรมการฯ TGO รับรองการชดเชย Carbon Neutral ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

17 พ.ค. 67

TGO จัดการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


.

โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ TGO ร่วมกับ ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

.

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองประเภทนิวทรัลผลิตภัณฑ์ สำหรับ 1 ผลิตภัณฑ์ นิวทรัลองค์กร สำหรับ 10 องค์กร และ นิวทรัลอีเว้นท์ สำหรับ 4 อีเว้นท์ ซึ่งมีการชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ องค์กร และอีเว้นท์ เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับศูนย์ หรือที่เรียกว่า Carbon Neutral โดยมีจำนวนคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER ที่ซื้อมาชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 28,595 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ได้แก่

.

นิวทรัลผลิตภัณฑ์ สำหรับ 1 ผลิตภัณฑ์

1. Machine Tufted EcoSoft Tile 1 m2 โดย บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน)

นิวทรัลองค์กร สำหรับ 10 องค์กร

1. บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท พิมส์ เทคโนโลจิส จำกัด

3. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)

4. บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น

5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

7. บริษัท สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ จำกัด

8. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

9. บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

10. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานและศูนย์ภาค

นิวทรัลอีเว้นท์ สำหรับ 4 อีเว้นท์

1. งานเทศกาลดนตรี วันเดอร์ฟรุ๊ต 2023 โดย บริษัท สแคทช์ เฟริส์ท์ จำกัด

2. PPS New Year Party 2024 โดย บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

3. Management Seminar 2024 โดย บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

4. งานกีฬาสี I-CARE GAMES โดย บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด