facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list
  • T-VER

คณะกรรมการฯ TGO รับรองคาร์บอนเครดิต จากโครงการ T-VER เข้าสู่ตลาดคาร์บอนภายในประเทศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

17 พ.ค. 67

คณะกรรมการฯ TGO รับรองคาร์บอนเครดิตจากโครงการ T-VER เข้าสู่ตลาดคาร์บอนภายในประเทศณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
.

TGO จัดการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

.

โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ TGO ร่วมกับ ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER)

จำนวน 2 โครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้

รวมทั้งสิ้น 83,819 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)

.

ประกอบด้วย

1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพลังงานร่วม ขนาด 9.9 MW บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด

โดย บริษัท ท่าฉางไบโอเพาเวอร์ จำกัด

2. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์

โดย บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

.

ในภาพรวมโครงการ T-VER มีการรับรองคาร์บอนเครดิตที่เข้าสู่ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตภายในประเทศรวมทั้งสิ้นมากกว่า 18.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

.

การดำเนินโครงการดังกล่าวยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (Co-benefit) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพให้ชุมชน ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เพิ่มรายได้แก่ชุมชน เพิ่มมูลค่าของเสียหรือของเหลือทิ้งทางการเกษตรและครัวเรือน เป็นต้น