facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list
  • Banner%20Cover%20VDO%20%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84

คลิปวิดีโอ สาธิตการใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต

04 เม.ย. 67

คลิปวิดีโอ สาธิตการใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต https://registry.tgo.or.th

.

TGO ขอแนะนำ วิดีโอ สาธิตการใช้งานระบบทะเบียนคาร์บอน

https://registry.tgo.or.th (สำหรับผู้ทีมีบัญชีแล้ว)

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการทำธุรกรรม ถ่ายโอน และหักล้างคาร์บอนเครดิตเพื่อการชดเชย ซึ่งสามาถดำเนินการได้ด้วยตนเอง คล่องตัว และสะดวกยิ่งขึ้น