facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list

รับสมัครงาน > เจ้าหน้าที่

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (ครั้งที่ ๑) ตำแหน่ง นักวิชาการ/นักวิชาการชำนาญการ สํานักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

19 มิ.ย. 67

ประกาศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (ครั้งที่ ๑)


             ตามที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มีประกาศลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นั้น

             องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (ครั้งที่ ๑) โดยมีรายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ/นักวิชาการชำนาญการ สํานักรับรองคาร์บอนเครดิต ดังนี้

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล วัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์

นายสุริยา ลาวัลย์

วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องเกียรติยศ อบก. ชั้น ๙


          สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแผนกลยุทธ์และอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.