facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]
  • [image_name]

TGO ร่วมกับ TCNN แถลงผลสำเร็จความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคส่วนต่างๆ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

15 พ.ย. 66

             วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network: TCNN) นำโดย นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการเครือข่าย TCNN และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่ปรึกษาเครือข่าย TCNN ร่วมจัดงาน “แถลงผลสำเร็จการดำเนินงานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2566 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO)” โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรสมาชิกเครือข่าย TCNN และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ และผ่าน FB Page องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

             นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ที่ปรึกษาเครือข่าย TCNN กล่าวว่า เป็นเวลา 2 ปีกว่าที่เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) หรือ TCNN ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย  ซึ่งนับตั้งแต่ได้มีการเปิดตัว เครือข่าย TCNN ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมแล้วถึง 517 องค์กร ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงองค์กรสมาชิกก็ได้แสดงความตั้งใจในการที่จะร่วมดำเนินกิจกรรม และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

              นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ประธานกรรมการเครือข่าย TCNN กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือข่าย TCNN ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และแชร์ประสบการณ์ ส่งเสริมความรู้ให้กับองค์กรสมาชิกในการดำเนินงานบริหารจัดการ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการส่งเสริมองค์กรสมาชิกในการขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality หรือ Net Zero Emissions ในระดับองค์กร โดยได้ร่วมกับสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC secretariat พัฒนาหลักเกณฑ์การรับรองสมาชิกประเภท องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization หรือ CALO)” ขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับการดำเนินงานของเครือข่าย TCNN ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย

             โดยในปีนี้มีองค์กร CALO จำนวน 52 องค์กรที่ได้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ในการตรวจวัด ลด และชดเชย (optional) และมีการรายงานผลมาที่เครือข่ายฯ เพื่อทำการประเมินระดับผลการดำเนินงานขององค์กร CALO ซึ่งมี 16 องค์กรที่มีผลการประเมินในระดับโดดเด่น และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ภายในงานการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 ที่ผ่านมา และสำหรับงานในวันนี้ก็มีอีก 36 องค์กรที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

              เครือข่าย TCNN เป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ในการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยกันผลักดันและยกระดับการดำเนินงานในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการเป็น Net Zero ตามเป้าหมายได้ในที่สุด ดัง Vision ของเครือข่ายในการ “เป็นเครือข่ายแกนนำของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero”