facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok
banner_list

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

02 ธ.ค. 62

โครงการ Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management
in Thailand Project (GEF5)

 

ชื่อโครงการ โครงการ Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management
in Thailand Project (GEF5)
ความเป็นมาของโครงการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในการพัฒนาโครงการ Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Fund: GEF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการอย่างยั่งยืน สู่การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ ใน 4 เมืองนำร่องของประเทศไทย ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ 2558 - 2561
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการอย่างยั่งยืน สู่การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ
หน้าที่ของ อบก. ในโครงการ
อบก. จะให้การสนับสนุนเทศบาลทั้ง 4 แห่ง โดยเน้นการหนุนเสริมทางด้านวิชาการและกิจกรรมสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เช่น การพัฒนากลไกการลดก๊าซเรือนกระจก การจัดกิจกรรมสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของเมือง และการฝึกอบรมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเทศบาล
ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
การพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างสมบูรณ์
งบประมาณ
3.15 ล้านเหรียญสหรัฐ
ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ. 2558 – 2561
แหล่งทุน
GEF จะสนับสนุนงบประมาณ 3.15 ล้านเหรียญสำหรับการดำเนินโครงการใน 4 เมือง ภายใต้การบริหารโครงการของอบก. ทั้งนี้การสนับสนุนงบประมาณจาก GEF จะเป็นในลักษณะสนับสนุนบางส่วน โดยแต่ละเทศบาลจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการลดคาร์บอนโดยอาจเป็นการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือเอกชนกับโครงการโดยมีวงเงินงบประมาณรองรับด้วย GEF จะพิจารณาการให้การสนับสนุนจากกิจกรรมที่แต่ละเมืองดำเนินการในการลดคาร์บอน โดยเน้นในเรื่องของการจัดการขยะ และการคมนาคมขนส่ง
หน่วยงานร่วมดำเนินการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme)
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
-