facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
ค้นหา
icon switch languageภาษา
ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล
icon line icon youtube icon tiktok

แบบสำรวจ

แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

1. แบบคำขอให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2. ข้อมูลที่ขอรับบริการ
3. เหตุผลที่ต้องการขอข้อมูล