facebook
icon telephoneCall Center02-141-9790
Search
icon switch languageLang
Text size
Display
icon line icon youtube icon tiktok

แบบสำรวจ

แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ให้ตรงความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2.1 การติดต่อขอใช้ข้อมูลข่าวสาร (ล่าสุด) จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ อย่างไร (โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น)
เรื่อง ระดับความพึงพอใจ
พอใจมาก (5) พอใจ (4) น้อยจนเกือบจะไม่พอใจ (3) ไม่พอใจ (2) ไม่พอใจมาก (1)
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการ
1 ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การเอาใจใส่ในการให้บริการ ความรู้ในการตอบชี้แจงและให้คําแนะนํา ความสุภาพ เป็นต้น
2 ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการล่าสุด
3 สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
4 ระยะเวลาการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการมีความเหมาะสม
5 ระบบการจัดหมวดหมู่และการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
6 ความครบถ้วนของข้อมูลข้าวสารที่มีไว้ให้บริการ
7 ความพึงพอใจในภาพรวม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใส
8 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้ประชาชนได้ค้นหาข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ
9 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความโปร่งใสของหน่วยงาน
10 มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ
11 มีการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
12 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
13 มีการให้บริการแก้ประชาชนทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ